Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Khóa QH-2015-I/CQ)

Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT, Trường ĐHCN thông báo kết quả cụ thể:

Tổng số sinh viên của Khóa QH-2011-I/CQ (K56) tốt nghiệp lấy khảo sát là 412 sinh viên, số sinh viên có thông tin phản hồi là 388 sinh viên (đạt tỉ lệ 94%). Trong đó tổng số sinh viên có việc làm là 372 sinh viên, số sinh viên chưa có việc làm là 16, số sinh viên làm việc cho các công ty có liên quan đến công nghệ, kỹ thuật là 356 sinh viên, số sinh viên làm việc tự do là 16 sinh viên.

TT Ngành đào tạo, mã số Tổng số SVTN Chia theo giới tính Tình trạng việc làm Tỷ lệ  có việc làm Khu vực việc làm
Nam Nữ  Có việc làm  Học nâng cao Chưa có việc làm Nhà nước Tư nhân Liên doanh nước ngoài Tự tạo việc làm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Công nghệ Điện tử viễn thông 70 67 3 69 0 1 99% 18 17 28 6
2 Công nghệ Thông tin 183 154 29 160 2 5 97% 13 65 76 6
3 Khoa học Máy tính 26 24 2 24 0 0 100% 5 5 12 2
4 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 60 57 3 52 2 1 98% 3 19 28 2
5 Cơ học kỹ thuật 32 30 2 28 2 1 97% 0 14 11 3
6 Vật lý kỹ thuật 41 27 14 31 2 8 80% 1 13 15 2
Tổng cộng 412 359 53 364 8 16 96% 40 133 170 21

Ghi chú: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: ((SL SVTN có việc làm (cột 6) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (cột 7)/tổng số SVTN (cột 3))*100.

  • (6): Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm
  • (7): Số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
  • (8): Số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm