Thu thập dữ liệu sinh viên K63

Nhà trường tiến hành thu thập dữ liệu sinh viên K63 làm cơ sở dữ liệu điều tra khảo sát sinh viên từ lúc vào trường đến khi ra trường để căn cứ vào đó có những điều chỉnh trong phương pháp quản lý, giảng dạy và hỗ trợ sinh viên.

Các em vào cung cấp thông tin qua link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGFpa_PYMamzua8MC6ofPobbGQmqgbtu5zmFTtISAlInskg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Nhà trường rất cảm ơn sự hợp tác của các em.