Truong-DHCN-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-3-tai-le-ky-niem-2009-2