247.qd_ban-hành-chương-trình-đào-tạo-Kỹ-thuật-Robot