Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao

1. Mục tiêu chung

1.1. Về kiến thức

Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin. Các kiến thức này được nâng cao và một số trong đó đạt trình độ chung của khu vực và quốc tế. Trang bị thêm các kiến thức hiện đại, chuyên môn sâu so với đào tạo chuẩn, cho phép sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu về hoạt động công nghệ thông tin của xã hội cũng như tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ Thông tin. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường.

1.2. Về kỹ năng

Đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ Thông tin, nắm vững và thành thạo trong phân tích, thiết kế, xây dựng, cài đặt, bảo trì, phát triển và quản lý các hệ thống, chương trình, dự án. Trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ học tập, nghiên cứu, hoà nhập nhanh với cộng đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường.

1.3. Về thái độ

Bồi dưỡng phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp, có ý thức học hỏi vươn lên, không ngừng trau dồi năng lực để hoà nhập với trình độ chung về công nghệ thông tin của khu vực và thế giới.

2. Các mục tiêu cụ thể cho mỗi định hướng đào tạo

2.1. Định hướng Công nghệ phần mềm

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; khả năng tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế; khả năng nghiên cứu, đề xuất các hướng phát triển cho công nghệ phần mềm.

2.2. Định hướng Hệ thống thông tin

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; khả năng tham mưu, tư vấn và xây dựng được các hệ thống thông tin cấp cao cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

2.3. Định hướng Mạng và truyền thông máy tính

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính; khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính; khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính.

2.4. Định hướng Khoa học máy tính và dịch vụ

Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về máy tính và dịch vụ Công nghệ thông tin, đáp ứng các vấn đề về phân tích, xây dựng giải pháp nền tảng cho các dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên Công nghệ thông tin trong thực tế; khả năng tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực máy tính và dịch vụ Công nghệ thông tin, xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Dịch vụ Công nghệ thông tin vào thực tế; khả năng tiếp tục nghiên cứu và phát triển các mô hình liên quan đến dịch vụ Công nghệ thông tin.

Xem nội dung chi tiết khung chương trình đào tạo tại https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-thong-tin-chat-luong-cao-4/