Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin (HTTT)  tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhằm mục tiêu đào tạo các sinh viên trở thành các chuyên gia HTTT chất lượng cao có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực tự học suốt đời về HTTT, định hướng vào bốn chủ đề hiện đại của Công nghệ Thông tin (CNTT) trong thời đại số hóa (còn được gọi là Công nghiệp 4.0) là tích hợp dịch vụ, quản lý dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp ngành HTTT là những cử nhân HTTT giỏi toàn diện, vừa có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu được định hình theo hai luồng (i) Tích hợp dịch vụ và quản lý dữ liệu lớn và (ii) Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh nhằm xây dựng và phát triển các HTTT thích ứng tốt được với yêu cầu thực tiễn của cách mạng công nghiệp số hóa ngày nay, vừa có năng lực và phẩm chất về tự học suốt đời, tự thích nghi, làm việc độc lập, làm việc nhóm trong môi trường công nghiệp, có kỹ năng ngoại ngữ tốt theo chuẩn chất lượng đầu ra đào tạo HTTT  của Trường ĐHCN tương đương với chuẩn đầu ra đào tạo HTTT của Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quản lý Singapore.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại: https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-thong-thong-tin-chat-luong-cao-theo-thong-tu-23-4/