Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật điện tử – Viễn thông

  Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (CNĐTVT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.
Mục tiêu cụ thể
Phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành CNĐTVT;
       Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện và tin học vào thực tiễn của ngành CNĐTVT;
       Cung cấp một môi trường giúp chuẩn bị cho sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau và có khả năng tự học suốt cuộc đời;
Làm cho sinh viên hiểu về các tương tác giữa ngành CNĐTVT với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường;
Làm cho sinh viên nhận thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.
       Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT ngành CNKT ĐT-VT CLC