Chương trình đào tạo Kỹ thuật năng lượng

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng (KTNL) nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về năng lượng, có khả năng thực hành tốt, ứng dụng các hiểu biết và kỹ năng thực hành để nghiên cứu, triển khai thực tế. Kỹ sư tốt nghiệp ngành KTNL có khả năng làm việc tại các tập đoàn trong nước, công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới và truyền thóng, các trường đạo học và viện nghiên cứu có liên quan.

– Về kiến thức:

Trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiến tiến trên thế giới: Kiến thức tổng hợp về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ; kiến thức cơ bản khác như toán – tin, vật lý đại cương, cơ kỹ thuật; kiến thức nền tảng về năng lượng; kiến thức chuyên sâu theo định hướng năng lượng mặt trời…

– Về năng lực:

Kỹ sư tốt nghiệp ngành KTNL có năng lực áp dụng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu để nghiên cứu, phân tích, thiết kế, triển khai, quản trị các công nghệ và hệ thống năng lượng; năng lực thiết kế, chế tạo, thử nghiệm vật liệu, thiết bị dùng trong kỹ thuật năng lượng, hệ thống năng lượng…; năng lực làm việc ở các vị trí kỹ thuật triển khai và vận hành…

– Về thái độ:

Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp tốt.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT_Nganh_Ky thuat nang luong