Thông tin tuyển sinh nhóm ngành Vật lý kỹ thuật 2019