Thông tin tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) chất lượng cao (CLC) nhằm mục tiêu cung cấp các chuyên gia HTTT chất lượng cao có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực tự học suốt đời về HTTT, định hướng vào bốn chủ đề hiện đại của Công nghệ Thông tin (CNTT) trong thời đại số hóa (còn được gọi là Công nghiệp 4.0) là tích hợp dịch vụ, quản lý dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp ngành HTTT CLC là những cử nhân HTTT giỏi toàn diện, vừa có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu được định hình theo hai luồng (i) Tích hợp dịch vụ và quản lý dữ liệu lớn và (ii) Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh