CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

CN4 Cơ kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ Chương trình đào tạo chuẩn
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Chương trình theo định mức kinh tế kỹ thuật
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình theo định mức kinh tế kỹ thuật
CN10 Công nghệ nông nghiệp Chương trình đào tạo chuẩn
CN1 Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo chuẩn
CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Chương trình đào tạo chuẩn
CN14 Hệ thống thông tin Chương trình theo định mức kinh tế kỹ thuật
CN8 Khoa học Máy tính Chương trình theo định mức kinh tế kỹ thuật
CN2 Kỹ thuật máy tính Chương trình đào tạo chuẩn
CN13 Kỹ thuật năng lượng Chương trình đào tạo chuẩn
CN17 Kỹ thuật Robot Chương trình đào tạo chuẩn
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chương trình đào tạo chuẩn
CN15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  Chương trình theo định mức kinh tế kỹ thuật
CN3 Vật lý kỹ thuật Chương trình đào tạo chuẩn
CN12 Trí tuệ nhân tạo Chương trình đào tạo chuẩn