Em đăng ký vào ngành CNTT nhưng không đủ điểm thì có cách nào để học ngành CNTT không?

Em có thể theo học các ngành học khác trong Trường như Vật lý Kỹ thuật, Cơ học Kỹ thuật,… sau một học kỳ nếu đủ điểm trung bình tích lũy thì em có thể theo học bằng kép ngành CNTT.